Sodelovanje s starši poteka na več načinov. Tekom celega šolskega leta bo sodelovanje s starši potekalo na naslednje načine:

  • redno obveščanje staršev o delu v skupini in vrtcu (tedenska predstavitev dejavnosti oddelka na oglasni deski pred igralnico, plakati na razne zanimive teme, obveščanje staršev z dopisi in obvestili na oglasni deski vrtca oz. z obvestili za posamezne otroke)
  • sprotno izmenjevanje informacij o otroku (ob prihodu v vrtec in odhodu iz vrtca) ter
  • prinašanje raznega materiala v vrtec (plastični zamaški, material za vzgojno delo, odpadni material, papir, nevarni odpadki)
  • sodelovanje otrok in staršev v projektu »knjižni nahrbtnik«.

Starši lahko:

  • svojega otroka postopoma uvajajo v vrtec,
  • sodelujejo pri načrtovanju dela v vrtcu, dajejo predloge in pobude (osebno ali po predstavniku staršev),
  • z vzgojiteljico redno izmenjujejo informacije o otroku,
  • v dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu (npr. s predstavitvijo svojega poklica).

Pogovorne ure

Potekale bodo enkrat mesečno za vsako skupino in dodatno po potrebi. Izvajala jih bo otrokova vzgojiteljica, občasno lahko tudi pomočnica vzgojiteljice.

Roditeljski sestanki

VSEBINA TERMINIZVAJALEC
Roditeljski sestanek za starše novincevpredstavitev vrtcajunij 2023pomočnica ravnateljice
Uvodni roditeljski
sestanek

predstavitev letnega načrta dela
vrtca in posameznega oddelka
september 2022strokovni delavci
obeh enot
Zaključni roditeljski
sestanek
evalvacija dela v tekočem šolskem
letu po posameznih oddelkih
maj, junij 2023strokovni delavci
obeh enot

Druge oblike sodelovanja

Druge možne oblike sodelovanja so:
– sodelovanje staršev v igrici “starši za otroke”,
– razna srečanja in delavnice s starši,
– srečanja in dejavnosti s starimi starši,
– pohod s starši,
– zaključno srečanje oziroma zaključna ekskurzija,

– »Knjižni nahrbtnik« – vsak otrok bo dobil svojo vrečko, v kateri bodo slikanice,
     primerne razvojni stopnji otrok ter strokovna literatura za starše,

-predstavitev poklicev in hobijev staršev.

Vsa sodelovanja in srečanja s starši bodo potekala, le če bodo razmere to dopuščale in ob upoštevanju priporočil NIJZ.